• Клуб на професионалните сондьори

Сондажни услуги за Кърджали


Получете цена за сондаж за вода за Кърджали

Проучваме и създаваме план за изграждане на сондаж за вода в 3 стъпки:

 • Първо: Заявете онлайн проучване за вода - Стъпки 1 и 2: Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техник и създайте онлайн заявка за проучване на подземни води с георадар.
 • В Стъпка 3 - получвате оферти с цена.

Цена за проучване

Обадете се сега!

Заявете обаждане


Защо да изберете България PRO Drillers Club?

Ето Ви 10 причини ➤


 

 • Мнение и оценка:

Проучване на вода с изграждане на сондаж за вода

Е Рушанова

08/05/2024

Кърджали

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Гарантирани сондажни услуга в имот за Кърджали .

 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Сондажни услуги за Кърджали

Заявете гарантирана сондажна услуга за Кърджали чрез bgsondaj.com

Изграждане на сондажи и кладенци за вода за Кърджали

Сондажни услуги за Кърджали

Професионална услуга по изграждане на сондажи за вода и кладенци за Кърджали


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Кърджали

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 3. Оценка на находища на минерални води
 4. Хидрогеоложки проучвания
 5. Скенер за търсене на вода
 6. ГеоРадар за вода
 7. Търсене на вода с георадар
 8. Откриване на подземна вода с георадар
 9. Геофизично откриване на вода
 10. Проектиране на сондажи за вода
 11. Проучване за вода
 12. Сондаж за вода
 13. Водоснабдителни сондажи
 14. Сондажи и кладенци за вода
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Кладенец за вода
 19. Сондажна фирма
 20. Сондьор
 21. Проучвателно ядково сондиране
 22. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Геофизични проучвания - търсене на вода, откриване на вода и проучване за вода за Кърджали

Изграждането на водовземни съоръжения - сондажи или кладенци е свързано с оценката на геоложките, тектонските, литоложките и хидрогеоложки условия в изследваните райони. По тази причина търсенето на вода, откриването на вода или проучването за вода обхваща различни по тип дейности като обобщаване на информацията от предишни проучвания, наличните геоложки данни информация за изпълнени предишни сондажи, сред които и изпълняване на геофизично проучване. Обемът на извършените работи определя цената на геофизичното проучване.

За добиване на пълна представа за проучваните имоти или терени в даден район се извършват полеви огледи, измервания на водни нива, оценка на хидрогеоложките условия и др. Важен момент е и определяне на точното местоположение на сондажите, тъй като от разнородните условия зависи различното пространствено положение на водите във водоносните хоризонти.

Използването на геофизични проучвания при откриването на вода е най-лесния и безразрушителен метод за уточняване на точката на сондиране. С напредването на технологиите се внедрява апаратура, която визуализира добре и показва със задоволителна точност оводнените интервали в геоложкия разрез. В последно време широко се използва SP проучването (проучване по метода на собствения потенциал), което се извършва в рамките на няколко часа и би могло да обхване широки площи. Последователността включва изготвяне на профили до различни дълбочини, които в последствие се анализират и използват за локализиране на най-водообилните зони.

Какво е небходимо да се направи при търсенето на вода:
 • Проучване на наличните данни за района
 • Извършване на теренни огледи
 • Проучване с полеви методи (Вертикално електрическо сондиране - ВЕС, SP проучване и др.)
 • Анализиране на получените резултати
 • Изготвяне на доклад с резултатите от проучване и препоръки за дълбочината и конструкцията на сондажите

Използването на специализирана апаратура при проучванията за вода дава информация за необходимата дълбочина на сондиране и вероятния водоприток в отделни интервали. Заключението за водните количества, които могат да се добиват от даден сондаж са свързани с експертна оценка и са приблизителни. Те могат да бъдат установени със сигурност при прокарване на проучвателен или експлоатационен сондаж. Добрите резултати от геофизичните и хидрогеоложките проучвания са свързани с комбиниране на комплекс от дейности и специализиран анализ. В този аспект геофизичните проучвания са единствено ориентировъчни и следва да се интерпретират от специалисти имащи практически опит и познания в областта.

Какво представлява методът на собствения потенциал (SP метод)?

Методът на собствения потенциал е предложен през 1830 г. от Робърт Фокс, който провежда SP експерименти с мини в Корнуол, Англия. Два електрода се поставят в земята на няколко метра един от друг, като по един електрически проводник минава от всеки електрод към инструмента. Когато като се направи отчитане, инструментът измерва разликата в напрежението между двата електрода и съхранява стойността в паметта на компютъра. След извършване на измерването електродите се преместват  на определено разстояние и се прави следващо измерване. Серията от показания на напрежението помагат да се прецени хомогенността на средата и да се локализират местата с налични  аномалии. В зависимост от литологията и водонасищането в пласта се получават различни аномалии. Въпреки, че причината за тези аномалии не е напълно изяснена, отчитане им се корегира правопропорционално с наличието на водонаситните зони в разреза.

За какво се използва SP метода ?
 • Проучване на находища на метални полезни изкопаеми
 • Откриване, търсене, проучване, намиране на подземни води
 • Мониторинг на язовири и водоплътността на резервоари и водохранилища
Положителни страни на метода
 • Лесен и бърз за изпълнение
 • Евтин и безразрушителен
 • Подходящ за мониторингови цели
Отрицателни страни на метода
 • Изключително чувствителен на въздействия
 • Недостатъчно изяснени физически аспекти
 • Не дава информация за количественото състояние

Инструментите/уредите, с които се извършва геофизичното проучване са от водеща и доказана в бранша фирма. Дълбочината на изследване е до 1200 m при необходимост, като е възможно използването на различни обхвати, с различна стъпка. Използването на естествен източник на електрическо поле с различни съпротивление отделя скали, минерали или подземни води, на базата на измерване на естественото електрическо поле. По използвания метод на собствения потенциал (SP метод) се измерва електрическата компонента на електромагнитното поле на земята, т.нар метод на естествено електрическо поле. За целта са подбрани подходящи честоти, чрез които се извършва измерването и се анализират получените данни. Тази технология е изключително подходяща за геоложки проучвания и се налага като стандарт при определяне дълбочината на подземните (подпочвените) води и интервалите на откриването им.

Класифицирането на това геофизично оборудване е в обсега на електрическото оборудване за откриване на вода. От гледна точка на приложението на тези уреди те могат да се нарекат проучвателни (георадар за вода), детектор за вода, детектор за празнини в пластовете (слаби прослойки), инструменти за инженерно проучване, геотермален детектор, детектор за измерване на вода, машина за откриване на вода, оборудване за търсене, скенер за търсене на вода и др. В инструментът е вложено използването на естествен източник на земно поле без преминаване през изкуствено поле, което пропусна изкуствените системи за захранване, за да се постигне прост и лек инструмент. След събиране на данни от уникалните вградени изчислителни функции, уредите автоматично изчертават графики на кривата в отделните точки и карта на профила. Според получените данни, можете да се предположи с голяма сигурност наличие на определени геоложки структури, като бързо, сигурно и с гаранция да се определи местоположението на водоносните интервали или водоносни хоризонти. С използваните методи се постига висока скорост и ефикасност на измерване, удобство при изследване в отдалечени райони, добри резултати и точност при работа, получаване на уникални графики и профилни карти увеличаващи максимално добрата преценка преди изграждането на водовземните въоръжения (сондажи, кладенци, дренажи и др.)

Методът на собствения потенциал (SP метод) е геофизичнo изследванe, използвано първоначално за минни цели, за изследване на минералните находища. Тази техника се прилага за характеризиране на потока на геотермални води в и около вулканични области. Тъй като съществуват различни фактори, които влияят на повърхностното измерване на собствения потенциал, е доста трудно да се открие основната причина за генериране на собствен потенциал. В тази връзка се счита, че поведението на потока на подземни води е вид шум. Въпреки това, в случай на търсене на студени води, потокът от подземни води трябва да създаде значителен собствен потенциал в зоните си на влияние, което се отчита като по-малко сложен случай в сравнение с геотермалните зони.

Собственият потенциал, създаден от подземните води, е свързан с потенциала на потока, представен от електрокинетичните фактори като потенциала на водите и земното съпротивление (Ishido and Mizutani, 1981). Тъй като има незначителен по брой проучвания върху методите на собствения потенциал е необходимо да има и редица съпътстващи дейности при откриването на подземни води. Основните дейности са хидрогеоложки, като се изясняват техният режим. За целта се извършва изследване на водоносните хоризонти с наблюдателни сондажи и изотопи, хидрометрични наблюдения на речния отток и валежите за регионалния воден бюджет, микрометеорологично наблюдение при различна растителност и надморска височина за измерване на евапотранспирацият, подводното дрениране на подземни води в открити басейни, сондиране на геоложки проучвателни сондажи, 3D моделиране на подземните води и др.

Резултатите от сканирането с георадар или измерването по методът на собствения потенциал ясно показват регионалните характеристики на потока на подпочвените води. Също така наблюдаваният SP модел може разумно да се обясни с резултата от предварително цифрово моделиране на собствения потенциал с данни от симулацията на потока на подземните води за конкретна геоложка среда.

Изследването/търсенето на подземните води се извършва в следната последователност:
 • събиране на климатични данни
 • разглеждане на геоложките особености свързани с търсенето на подземните води в различни видове скали
 • описание на топографските особености
 • изследване взаимовръзките между повърхностните и подземните води
 • съставяне или използване на съществуващи хидродинамични карти
 • избор на подходящи за проучване геофизични техники, с последващо сканиране със специализирана апаратура,  SP техника, проучване с георадар и др.
 • избор на метод за прокарване на сондаж, с изграждане на сондажа
 • извършване на геофизични каротажи, хидрохимични и изотопни техники
 • подробно описание на локалното движение на подземните води в зоната на бъдещият сондаж
 • доклад от проучването за вода - определяне на най-подходящо място за изграждане на сондаж

Популярни и разговорни търсения в Интернет преди прокарването на сондажите за вода са: намиране на вода Кърджали, скенер за вода Кърджали, търсене на вода с пръчки Кърджали, търсене на вода с багети Кърджали, услуги георадар Кърджали, намиране на вода с пръчки Кърджали, откриване на вода с шише Кърджали, откриване на вода с багети Кърджали, детектор за подземна вода, търсене на вода с медни пръчки, уред за откриване на вода, как се търси вода, уред за търсене на вода, карта на подземните води, уред за намиране на вода Кърджали, багети за търсене на вода Кърджали, подземни води Кърджали, дълбочина на подпочвените води Кърджали, проверка за вода Кърджали, водоснабдяване Кърджали, подземни води Кърджали.

Какво извършват частично или изцяло фирмите и специалистите, с които ще се свържете: сондажни услуги Кърджали, проектиране на сондажи Кърджали, геофизично проучване за вода с георадар Кърджали, радиестезично търсене на подземна вода Кърджали, откриване на вода за сондаж Кърджали, геофизично откриване на вода Кърджали, търсене на вода с георадар Кърджали, определяне дълбочината на подпочвените води Кърджали, откриване на подземна вода за сондиране Кърджали, хидрогеоложки проучвания Кърджали, определяне дълбочината на водоносен слой Кърджали, търсене на подпочвени води Кърджали, сондажи за вода Кърджали, ядкови и безядкови сондажи Кърджали, геоложки доклади Кърджали, пиезометри Кърджали, ремонт на сондажи Кърджали, отстраняванена аварии с потопяема помпа Кърджали при скъсване и затлачване, квалифициран персонал Кърджали, завършени обекти Кърджали, доволни клиенти Кърджали, изграждане на пилоти и укрепвания Кърджали, висок професионализъм, дългогодишен опит, гаранция за качество, работи на територията на цялата страна, работим бързо, коректно отговорно, екология, контролно измервателни уреди и автоматика, климатични промени, дълбочина и дебит на водата Кърджали, скала мека почва, трудно достъпен терен Кърджали, количество на изпомпваната вода Кърджали, квалифицирани експертни решения, проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения Кърджали

Изграждане на сондажи и кладенци за вода за Кърджали.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на Кърджали:

6639 Айрово • 6749 Багра • 6600 Байкал Кърджали • 6669 Бащино • 6689 Бели пласт • 6742 Бленика • 6744 Божак • 6730 Бойно • 6681 Болярци • 6600 Боровец Кърджали • 6737 Брош • 6600 България Кърджали • 6662 Бяла поляна • 6656 Бялка • 6602 кв Веселчане Кърджали • 6609 кв Възрожденци Кърджали • 6738 Главатарци • 6604 Гледка Кърджали • 6647 Глухар • 6675 Гняздово • 6744 Голяма бара • 6604 Горна гледка Кърджали • 6685 Горна крепост • 6600 Гробищен парк Кърджали • 6651 Гъсково • 6670 Добриново • 6663 Долище • 6686 Долна крепост • 6642 Дъждино • 6747 Дъждовница • 6637 Дънгово • 6735 Енчец • 6654 Жинзифово • 6636 Житарник • 6749 Зайчино • 6653 Звезделина • 6658 Звезден • 6668 Звиница • 6732 Звъника • 6744 Звънче • 6740 Зелениково • 6627 Зимзелен • 6650 Зорница • 6628 Иванци • 6745 Илиница • 6623 Калинка • 6675 Калоянци • 6729 Каменарци • 6734 Кобиляне • 6676 Кокиче • 6733 Кокошане • 6661 Конево • 6743 Костино • 6600 Крайбрежна зона Кърджали • 6739 Крайно село • 6671 Крин • 6744 Крушевска • 6743 Крушка • 6600 Кърджали • 6600 Кърджали център • 6728 Кьосево • 6645 Лисиците • 6638 Лъвово • 6684 Люляково • 6675 Майсторово • 6640 Македонци • 6745 Мартино • 6660 Миладиново • 6670 Мост • 6679 Мургово • 6674 Мъдрец • 6722 Невестино • 6611 Ненково • 6641 Опълченско • 6655 Орешница • 6644 Островица • 6624 Охлювец • 6657 Панчево • 6600 Парк Горубсо Кърджали • 6629 Парк Простор Кърджали • 6741 Пеньово • 6643 Пепелище • 6673 Перперек • 6634 Петлино • 6630 Повет • 6609 Прилепци • 6600 Промишлена зона А Кърджали • 6610 Промишлена зона Б Кърджали • 6610 Промишлена зона Изток Кърджали • 6604 Промишлена зона Юг Кърджали • 6632 Пропаст • 6746 Пъдарци • 6720 Рани Лист • 6649 Резбарци • 6600 Републиканска Кърджали • 6742 Ридово • 6659 Рудина • 6675 Сватбаре • 6745 Севдалина • 6621 Седловина • 6727 село Велешани • 6744 село Висока • 6678 село Висока поляна • 6646 село Вишеград • 6633 село Воловарци • 6745 село Върбенци • 6660 Сестринско • 6629 Сипей • 6652 Скалище • 6748 Скална глава • 6720 Скърбино • 6741 Снежинка • 6648 Соколско • 6688 Соколяне • 6721 Солище • 6738 Срединка • 6741 Старо място • 6731 Стражевци • 6660 Страхил войвода • 6683 Стремово • 6680 Стремци • 6610 Студен кладенец Кърджали • 6668 Татково • 6728 Тополчане • 6682 Три Могили • 6745 Ходжовци • 6622 Царевец • 6744 Чеганци • 6672 Черешица • 6626 Черна скала • 6670 Черньовци • 6625 Чилик • 6677 Чифлик • 6650 Широко поле • 6732 Яребица • 6687 Ястреб

Популярни търсения в мрежата

XML Sitemap

https://bgsondaj.com